شرح و بررسی مسائل محاسباتی فیزیک و نجوم

مسئله تغییر انرژی درونی اتاق

 • مسئله 

یک اتاق خواب محتوی حدود 2500 مول هواست. وقتی در فشار ثابت 1 اتمسفر هوای داخل اتاق از23.9 درجه سانتیگراد تا 11.6 درجه سرد می شود تغییر در انرژی درونی این مقدار هوا چقدر است؟ هوا را ماننده گاز کامل با ضریب اتمیسیته 1.4 درنظر بگیرید.

R=8/314ثابت جهانی گاز کامل

جواب در ادامه مطلب...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Alpha

روش تئوری پیدا کردن مرکز جرم

 • روش تئوری پیدا کردن مرکز جرم:
واضح است که با روش های گفته شده پیدا کردن دقیق مرکز جرم یک کشتی یا حتی بدن یک انسان کاری نشدنی است.پس باید روابطی پیدا کنیم که با آن بتوانیم مرکز جرم هر چیزی را بدست آوریم.فرض کنید یک کیسه پر از شن (بدون فضای خالی) را تحت راویه ای در میدان گرانشی پرت می کنیم و میخواهیم پیشبینی کنیم که حرکت این کیسه چگونست.
پس برای هر ذره می توانیم  بنویسیم F=ma و برابر مشتق تکانه قرار دهیم و همچنین می توانیم طبق جمع برداری، آن ها را برابر با قرار دهیم 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Alpha

روش عملی پیدا کردن مرکز جرم

روش های  پیدا کردن مرکز جرم:

 • روش عملی

1.یافتن مرکز جرم اشیا یک بعدی:

     اولا باید بدانیم که همه اجسام  سه بعدی هستند ولی ما آن هایی را که مثل میله  ( آن هایی که مثلا طول و عرضشان بسیار کم است و فقط ارتفاع دارند) را جزء یک بعدی ها حساب می کنیم.این روش بسیار ساده است و شاید بتوان یک نوع آزمون و خطا حسابش کرد.

ادامه مطلب...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Alpha

تعریف و محاسبات مرکز جرم

 • تعریف مرکز جرم (مرکز ثقل)

به طور ساده می توان گفت مرکز جرم نقطه ایست که اگر آن را بگیریم و حرکت دهیم جسم دوران نمی کند و در حالت تعاد باقی میماند. فرض کنید که یک سینی گرد (دایره ای شکل) را قرار است با یک انگشت طوری نگه دارید که -موازی صفحه زمین بماند و-نیفتد، شما حتما مرکز سینی را خواهید گرفت. مرکز سینی همان مرکز جرم  آن است.

ادامه مطلب...


 

              

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Alpha

مسئله تغییر شعاع پیچه مسطح و میدان مغناطیسی

 • مسئله

سیمی با طول مشخص را یک‌بار به‌صورت پیچه‌ای مسطح به شعاع  R  و بار دیگر به‌صورت پیچه‌ای مسطح به شعاع  R4  در می‌آوریم و در هر دوحالت جریان یکسانی از آن‌ها عبور می‌دهیم. بزرگی میدان مغناطیسی در مرکز پیچه با شعاع  R  چند برابر بزرگی میدان مغناطیسی در مرکز پیچه به شعاع  R4  است؟

(ارسال شده توسط "Yasin")

جواب در ادامه مطلب...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Alpha

مسئله قرقره کنکور 96

 • مسئله
در شکل زیر M=2000kg m=2400kg است. اگر سیستم از حال سکون رها شود شتاب وزنه M چقدر است؟(قرقره ها و طناب ها جرم و اصطکاک ندارند)
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Alpha

جواب تمرین 17

 • جواب تمرین 17:

قرار بود که مسئله شماره 17 را با فرض جرم دار بودن قرقره 3 حل کنیم.

در بعضی این مسائل بهتر است از روی ثابت بودن طول طناب ها قید بنویسیم،در این مسئله سقف را مبدا در نظر گرفتیم و طول هر طناب را یدست آوردیم و مشتق گرفتیم تا به شتاب رسیدیم (طول میله بالا را L در نظر گرفتیم)

و معدلات نهایی:

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Alpha

مسئله ترکیب قرقره ها

 • مسئله

مطابق شکل قرقره هایی آویزان شده اند،اگر قرقره ها و طناب ها اصطکاک و وزنی نداشته باشند؛شتاب وزنه ها را بیابید


 • جواب 

طبق مسائل قبل ابتدا روابط مربوط به قانون دوم نیوتون را می نوسیم و سپس با پیدا کردن معادله قید ، جواب مسئله را پیدا می کنیم.

در اینجا بالا را جهت مثبت د رنظر گرفتیم.پس وزنه 2 رو به پایین می رود و وزنه 1 به سمت بالا حرکت می کند.


 • تمرین

به عنوان تمرین می توانید مسئله را با فرض جرم دار بودن قرقره (3) حل کنید

(جرم قرقره را m در نظر بگیرید)

پاسخ خود را از برای ما بفرستید تا در صورت تایید رو سایت قرار گیرد

تماس با ما

در آینده پاسخ روی سایت قرار می گیرد


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Alpha

مسئله قرقره های روی میز

 • مسئله

طبق شکل و داده های زیر سه قرقره به هم متصلند که دو تای افقی آن ها با سطح مسز اصطکاک دارند. اگر قرقره جرم ناچیزی داشته باشد؛نیروی کشش طناب متصل به جسم A و B را بیابید.

 • جواب

مشابه مسئله قبل حل میکتیم با این تفاوت که در این حل ثابت بودن طول طناب و ثابت بودن جمع فاصله دو جسم بالایی از قرقره قید است

(واحد نیرو نیوتون و واحد شتاب متر بر مجذور ثانیه است) 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Alpha

مسئله قرقره ثابت و متحرک

 • مسئله

قرقره  ها و طتاب بدون جرم هستند و با هم اصطکاکی ندارند و طول طناب نیز ثابت است.این سیستم در میدان گرانشی g رو به پایین مطابق شکل چیده شده است؛شتاب رو وزنه را بیابید


 • جواب  

1.زمانی قرقره ها بی جرم باشند براین نیرو های وارد شدخ به آن صفر است.

2.نیروی ریسمان  ها در همه قسمت هایش همیشه ثابت است چرا که جرمی ندارد.

3.معادله 5 همان معادله قید است 

دقت کنید! همیشه در قرقره ها معادله قید از این روش بدست می آید،پس برای حل سریع تر کافیست ضریب T وارد شده به آن را پشت شتاب ها بنویسیم و با هم جمع کنیم  

(اگر سوال یا پیشنهادی داشتید ار این راه با ما در ارتباط باشید)

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
Alpha