• مسئله

دو گوی آهنی در نظر بگیرید که یکی از آن ها روی صفحه عایق حرارتی و دیگری از نخی نازک آویزان است.اگر به هر کدام به یک اندازه گرما دهیم؛دمای کدام گوی بیشتر می شود؟(سوال 21 کتاب (سوال 21 کتاب 200 مسئله شگفت انگیز در فیزیک))

  • جواب

به انبساط گرمایی و جابجایی مرکز جرم توجه کنید. قسمتی از انرژی داده شده به گوی روی سطح باید صرف بالا بردن مرکز جرمش شود. مرکز جرم گوی آویزان به نخ پایین می رود و مرکز جرم دیگری به سمت بالا می رود،بنابراین پتانسیل اولی کاهش و پتانسیل دومی افزایش می یابد و در نتیجه دما گوی آویزان بیشتر است.البته اختلاف دما این دو گوی بسیار کم است.