شما می دانید فشار برابر است با نیروی عمودی بر واحد سطح و هرچه نیرو عمودی بیشتر شود یا سطح کوجکتر شود اندازه فشار افزایش می یابد.

$$P=\frac{F}{A}$$

اکنون چند جمله ممکن است به ذهنمان برسد:

1.نیرو بردار است و تقسیم بر یک کمیت نرده ای شده پس فشار هم برداری است!

2.نیرو بردار است و تقسیم بر سطح که کمیتی برداری است ( چون در شار مغناطیس یردار سطح را در میدان ضرب داخلی می کردیم)  شده پس فشار از تقسیم دو بردار بدست می آید که اصلا ممکن نیست!

3.فشار برداری است چون وقتی می خواهیم ببینیم ظرفی که فشار داخل و خارجش معلوم است کی می شکند فشار دو طرف را از هم کم می کنیم.

4.فشار هم برداری است هم نرده ای! چون رفتار های متفاوتی از خود نشان می دهد!

 

جواب:

دقت کنید که فشار حاصل نیرو عمودی بر واحد سطح است یعنی از کل نیروی وارد شده تنها یک مولفه را در نظر گرفتیم و دیگر رفتار برداری ندارد(جواب جمله 1). در مسائلی هم که ما فشار ها را از هم کم می کنیم در واقع ابتدا نیرو های دو طرف که برداری بودند را برایند می گیریم و سپس مولفه عمود به سطح آن را محاسبه می کنیم(جواب جمله 2و4). سطح هم همیشه جهتی معلوم دارد و نیرو به آن عمود است و نیازی به بردار بودن ندارد(جواب جمله 2)

 

اگر بحثی و سوالی در دارید می توانید در این جا مطرح کنید.